Algemene Voorwaarden De Zwemstudio Dijk en Waard

 
Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Zwemstudio Dijk en Waard B.V. en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader aan te duiden als u, gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door De Zwemstudio Dijk en Waard uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Zwemstudio Dijk en Waard B.V.

Bijlestaal 64, 1721 PW  Broek op Langedijk 

E-mail adres : dijkenwaard@dezwemstudio.nl 

KvK-nummer : 80964052

Artikel 3 Activiteiten

1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het Easy Swim diploma.
2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 4 Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
2. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden.
3. Wanneer er sprake is van een partnerdeal of gezinsabonnement dienen alle deelnemers woonachtig te zijn op hetzelfde adres.

Artikel 5 Inschrijven

. Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.
2. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven
3. Er is ingeschreven op het moment dat u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen.

Artikel 6 Lesrooster

1. Lessen worden gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeldt op de website.
2. Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen alsmede vakantieperioden kan er een aangepast les programma worden gegeven.
3. Het lesrooster kan ten alle tijden gewijzigd worden. Wanneer dit het geval is worden leden hiervan op de hoogte gesteld.
4. Bij aqua-fitness lessen dient u zich voor aanvang van de lessen te registreren. 

Artikel 7 Ziekte of afwezigheid

1. Easy Swim lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, kunnen 24 uur van te voren worden afgemeld voor 0,5 inhaal tegoed.
Gemiste lessen worden door De Zwemstudio Dijk en Waard bijgehouden en kunnen na afmelding op een aangewezen tijdstip ingehaald worden. Bij het behalen van het Easy Swim diploma komen de dan nog openstaande inhaal lessen te vervallen.
2. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een e-mail te sturen met uitleg. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden.
3. Bij een langdurig ziekte, blessure of een verblijf in het buitenland kunt u in aanmerking komen voor een gepaste regeling.
. 

Artikel 8 Zwemlocaties

1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.
2. Voor het afzwemmen kan worden uitgeweken naar een alternatief zwembad.
3. Trajectzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.

Artikel 9 Aanwezigheid ouder / verzorger

. De aanwezigheid van ouders is uitsluitend toegestaan in het geval dat dit vanwege dringende medische redenen nodig is of in het geval dat ouders ten behoeve van het welzijn van het kind door een zweminstructeur/-ice uitgenodigd worden.
2. De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 10 Afzwemmen en trajectzwemmen

1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Easy Swim diploma.
2. Het trajectzwemmen vindt maandelijks plaats, het 2 maal deelnemen aan het trajectzwemmen hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.

Artikel 11 Betaling

1. Betalingen verlopen middels automatisch incasso; hiertoe dient u De Zwemstudio Dijk en Waard middels een ‘machtiging tot automatisch incasso’ te machtigen, welke u ontvangt bij inschrijving.
2. Het lesgeld wordt eens per maand vooraf geïncasseerd van het door u opgegeven IBAN nummer.
3. Bij een geweigerde automatische incasso zijn wij genoodzaakt administratiekosten in rekening te brengen. In een uiterst geval kan u de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
4. Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso’ wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.
5. De terugboeking termijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald.
6. Het is niet mogelijk korting te genieten over een reeds bestaande korting of in combinatie met een andere korting / aanbieding.
8. Bij uitblijvende betaling zal De Zwemstudio Dijk en Waard de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door De Zwemstudio Dijk en Waard geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 12 Opzegging

1. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk of per mail te gebeuren. U ontvangt een bevestiging van opzegging wat als enig bewijs geldig is.
2. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Deze termijn gaat in op de eerstvolgende eerste dag van de nieuwe maand.
3. Na het behalen van het zwemdiploma vindt beëindiging van het lidmaatschap automatisch plaats.
4. Bij een langdurige blessure, ziekte of verblijf in het buitenland kunt u in aanmerking komen voor regeling. Neem hierover contact op met de locatie manager.

Artikel 13 Uitsluiting

1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien;
– Er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;
– Uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmerd;
– De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van De Zwemstudio Dijk en Waard zijn bijgeschreven.

Artikel 14 Veiligheid

1. De Zwemstudio Dijk en Waard spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.
2. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Zodoende kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven hiermee rekening houden. De Zwemstudio Dijk en Waard is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
3. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, dan kan De Zwemstudio Dijk en Waard daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. De Zwemstudio Dijk en Waard is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures of letsel door of tijdens het gebruik van haar faciliteiten.
3. De Zwemstudio Dijk en Waard is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leden.
4. Kinderen zonder zwemdiploma mogen enkel onder begeleiding van een ouder of instructeur de zwembadruimte betreden.

Artikel 16 Restitutie gelden

1. Bij het afzwemmen vóór het einde van de maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie of ziekte van de instructeur, vindt er voor de maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.
4. Openstaande lestegoeden komen, na het behalen van het zwemdiploma, te vervallen. Deze tegoeden worden geenszins gerestitueerd.

Artikel 17 Privacybescherming

1. Persoonsgegevens worden door De Zwemstudio Dijk en Waard alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

Artikel 18 Geschillen

1. Alle geschillen tussen De Zwemstudio Dijk en Waard en u worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen De Zwemstudio Dijk en Waard en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar De Zwemstudio Dijk en Waard gevestigd is.

Artikel 19 Huisregels

Leden dienen zich ten alle tijden te houden aan De Zwemstudio Dijk en Waard huisregels;
1. Eerst douchen voordat u het zwembad betreedt
2. Het is niet toegestaan hard te lopen op de perrons van het zwembad.
3. Instructies van de medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
4. Niet zwemmers dienen plastic overtrek sloffen over hun schoenen te dragen.
5. Ouders maken gebruik van de eigen kleedkamer, dus dames in de dames en heren in de heren kleedkamer.

Artikel 20 Slotbepalingen

1. Door inschrijving, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.
2. De Zwemstudio Dijk en Waard behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uiterlijk 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt.